Obowiązki JST jako jednostek współpracujących na gruncie przepisów AML/CFT

Wiedza

Poznanie obowiązków jakie mają wykonywać jednostki współpracujące w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Uzyskanie wiedzy w zakresie zasad prawidłowego zabezpieczenia organizacji przed wykorzystaniem jej do procederu prania pieniędzy

Umiejętności

Nabycie umiejętności w zakresie poprawnego interpretowania przepisów prawnych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Pozyskanie umiejętności w zakresie trafnego interpretowania wymogów prawnych, formalnych i rozwiązywania praktycznych problemów związanych posiadaniem statusu jednostki współpracującej. Dodatkowo uczestnicy szkolenia otrzymają edytowalny wzór instrukcji postępowania dla jednostki współpracującej, którą musi posiadać każdy organ JST na podstawie art. 83 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

PROGRAM SZKOLENIA

Informacja wprowadzające

 • Dlaczego JST powinny znać ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i terroryzmowi?
 • Przyczyny i cel regulacji – zobowiązania międzynarodowe
 • Podstawy prawne obowiązku przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
 • Podstawowe zagadnienia dotyczące prania pieniędzy – definicja prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
 • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu- obszary zagrożeń
 • Szczególne ryzyka związane z działalnością NGO w kontekście potencjalnego wykorzystania ich do działalności przestępczej
 • Nowelizacja ustawy z dnia 30 marca 2021 r. – Starostwa
 • Przekazywanie Generalnemu Inspektorowi informacji wskazanych przez ustawę po nowelizacji, forma i treść przekazywanych informacji

JST jako jednostka współpracująca

 • Czym jest jednostka współpracująca w ustawie
 • Współpraca i wymiana informacji z Generalnym Inspektorem
 • Sporządzanie krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz strategii przeciwdziałania tym przestępstwom

Zawartość instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa i podstawowe definicje

 • Wymóg prawny instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa
 • Elementy składowe instrukcji
 • Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i jego treść
 • Osoby odpowiedzialne w organizacji
 • Omówienie przykładowych podejrzanych transakcji i zasad działania
 • Omówienie środków zapobiegania przestępstwom
 • Realizacja zobowiązań – zasady gromadzenia i przekazywania informacji
 • Informacje podlegające obowiązkowi przekazania
 • Rejestr powiadomień
 • Wymiana informacji o przekazaniu lub pozyskaniu informacji w trybie przewidzianym w ustawie – przekazanie informacji zwrotnej
 • Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z instrukcją

Zawartość procedury AML instytucji obowiązanej i podstawowe definicje

 • Procedura AML – części składowe
 • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w instytucjach obowiązanych
 • Omówienie środków bezpieczeństwa finansowego i ich zakres
 • Osoba na eksponowanym stanowisku politycznym
 • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
 • Ochrona sygnalistów

Nadzór nad instytucjami obowiązanymi, przebieg kontroli i kary

 • Kompetencje i zadania organu nadzoru
 • Uchwała Rady Ministrów: Strategia przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy
 • Tryb i zakres ustawowy podmiotów przeprowadzających kontrolę,
 • Przygotowanie i przeprowadzenie kontroli
 • Przebieg i konsekwencje kontroli
 • Sankcje i odpowiedzialność za naruszenie ustawy

Komentarze są wyłączone.