Etyka i walka z nadużyciami w sektorze samorządowym

Wiedza

Poznanie zasad wytycznych antykorupcyjnych opracowanych przez CBA, uzyskanie wiedzy o zagrożeniach i prawidłowych reakcjach na zachowania korupcyjne. Uzyskanie wiedzy w zakresie zasad prawidłowego zabezpieczenia organizacji przed procederem korupcji, łapownictwa i sprzedajności oraz zapoznanie się z najczęstszymi uchybieniami i ich potencjalnymi skutkami. Przyswojenie wiedzy w zakresie tworzenia systemu zapobiegania nadużyciom i wdrożenia procedury wykrywania i zgłaszania nieprawidłowości.

Umiejętności

Nabycie umiejętności w zakresie poprawnego interpretowania przepisów prawnych w zakresie korupcji, umiejętność reagowania na zagrożenia korupcyjne. Pozyskanie umiejętności w zakresie trafnego interpretowania wymogów prawnych, formalnych i rozwiązywania praktycznych problemów związanych z korupcją i etyką.

PROGRAM SZKOLENIA

Jak wykazać staranność w walce z korupcją?

1. Najnowsze standardy antykorupcyjne – wytyczne CBA w zakresie tworzenia i wdrażania efektywnych programów zgodności (compliance) w sektorze publicznym

2. Wytyczne antykorupcyjne dla administracji publicznej w zakresie jednolitych rozwiązań instytucjonalnych oraz zasad postępowania dla urzędników

3. Istota i formy korupcji w sektorze publicznym. Czynniki wpływające na rozwijanie się korupcji

 • Osoba pełniąca funkcję publiczną a funkcjonariusz publiczny
 • Korzyść majątkowa a osobista, obietnica korzyści
 • Płatna protekcja – handel wpływami
 • Korzyści o małej wartości – przyjęcie bukietu jako przykład kontratypu zwyczaju
 • Podstawowe regulacje antykorupcyjne w Polsce
 • Prawne i pozaprawne konsekwencje korupcji

4. Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji

5. Założenia polityki antykorupcyjnej

6. Przeciwdziałanie konfliktowi interesów

7. Zapobieganie zdarzeniom korupcyjnym w administracji rządowej. Elementy systemu antykorupcyjnego zgodnie z wytycznymi CBA

 • Zaangażowanie kierownictwa i zintegrowanie zgodności z misją, rola instytucji
 • Ocena ryzyka korupcyjnego
 • Elementy procedury – polityka prezentowa i rejestry korzyści
 • Skuteczna samoocena i monitorowanie zagrożeń korupcyjnych
 • Misja służby publicznej i budowanie jej etosu
 • Zasady zapobiegania zagrożeniu korporacyjnemu
 • Kompetencje i zadania pracowników
 • Monitorowanie i ocena zgodności
 • Promowanie prawidłowych postaw zgodnie z kodeksem etyki i budowanie świadomości – szkolenia
 • Skuteczna samoocena i postępowanie w incydentach korupcyjnych, sankcje
 • Instytucjonalna kontrola wewnętrzna
 • Zarządzanie ryzykiem korupcji na podstawie wytycznych w normie ISO
 • Zakres polityki antykorupcyjnej (Kodeksu Antykorupcyjnego) – elementy

8. Zachowanie w przypadku wywierania presji korupcyjnej – wytyczne CBA dla urzędników

 • Sposób postępowania w przypadku zaistnienia ryzyka korupcji
 • Zachowanie podczas próby wręczenia korzyści. O czym koniecznie pamiętać – wytyczne CBA
 • Postępowanie z informacją o zdarzaniach korupcyjnych – Informowanie przełożonych o podejrzeniu przestępstwa korupcyjnego
 • Kanały zgłaszanie przestępstw korupcyjnych
 • Zawiadamianie organów ścigania
 • Powody zgłaszania korupcji – kiedy obowiązek społeczny a kiedy prawny, ochrona samego siebie, ochrona współpracowników

Etyka i kultura etyczna organizacji jako narzędzie walki z korupcją i nadużyciami

1. Podnoszenie świadomości etycznej i kwalifikacji pracowników

 • Czym jest etyka w pracy urzędnika? Etyka zawodowa. Znaczenie szerokie i wąskie
 • Etyka a przepisy prawne – wzorzec normatywny a wzorzec etyczny
 • Jak utrzymać etykę w urzędzie na odpowiednio wysokim poziomie?
 • Kodeks etyki – szansa czy zagrożenie dla urzędu
 • Praca urzędnika jako praca wymagająca stosowania zasad. etyki zawodowej
 • Zalety etyki zawodowej w administracji publicznej
 • Motywowanie pracowników, spotkania i dyskusje, rola przełożonego i instytucji
 • Infrastruktura etyczna w urzędzie

2. Cel i instrumenty etyki zawodowej

 • Wartości, prawa i obowiązki
 • Normy moralne (narzędzie rozstrzygania sporów)
 • Wzajemne stosunki między ludźmi
 • Powszechna moralność

3. Zasady etyczne, którymi powinien kierować się urzędnik

 • Służebna rola pracy urzędnika
 • Obowiązki urzędnika wobec państwa, społeczeństwa i urzędu. Postawa urzędnika a stosunek do państwa
 • Omówienie kanonu cech tworzących profesjonalnego urzędnika
 • Konflikt jako sytuacja etycznie wymagająca. Przykłady sytuacji konfliktowych – jak często prosto rozładować konflikt
 • Jak nas widzą? Jakich urzędników ocenia się jako posiadających wysokie walory etyczne na podstawie współczesnych badań
 • „Na początek postawmy krzesła” – duże korzyści z prostych gestów
 • Słowa mają wielką moc – przykłady praktycznych sformułowań ( „potrzebuję” zamiast „musisz”, sformułowania blokujące i generalizowanie jako nasz wróg „bo wy zawsze”…)
 • Obszary, w których szczególnie ważna jest etyka – pranie pieniędzy, korupcja, ochrona sygnalistów jako etyczne wyzwania

Komentarze są wyłączone.