1. Dostęp kobiet do edukacji i sfery publicznej

 • Rys historyczno-prawny

2. Płeć biologiczna a płeć społeczno-kulturowa

 • Wprowadzenie pojęć płci biologicznej (sex) i płci kulturowej (gender).
 • Co warunkuje natura, a co kultura? – zwiększenie świadomości na temat roli płci kulturowej w życiu człowieka

3. Czy płeć to zmienna społecznie znacząca?

 • Rozwiązanie gender – quizu
 • Czy i w jaki sposób kultura determinuje role płciowe?

4. Od stereotypu do dyskryminacji

 • Błędne koło stereotypizacji – omówienie mechanizmu
 • Omówienie łańcucha dyskryminacji: stereotyp – uprzedzenie – dyskryminacja
 • Dyskryminacja pośrednia a bezpośrednia – rozpoznawanie, studium przypadku
 • Przeciwdziałanie dyskryminacji: przykłady dobrych praktyk
 • Metody reagowania na sytuacje konfliktowe oraz dyskryminację we wczesnych fazach: informacja zwrotna wg modelu FUKO, „drabinka sprzeciwu”, zasada asertywnego wyrażania niezgody

5. Kobiety i mężczyźni w pracy

 • Omówienie wyników badań statystycznych oraz rekomendacji i dobrych praktyk wypracowanych przez Komisje Europejską w ramach programu „Kreatywna Europa”

6. Prawne podstawy polityki równości płci

 • Przegląd wybranych aktów praca międzynarodowego, prawa unijnego oraz krajowego
 • Zasada równego traktowania w zatrudnieniu
 • Prawne definicje dyskryminacji i jej rodzaje: bezpośrednia, pośrednia, molestowanie, molestowanie seksualne, dyskryminacja przez asocjację
 • Cechy prawnie chronione (płeć, wiek, niepełnosprawność, rasa, religia, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkowa, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacja seksualna i inne)
 • Obszary prawnie chronione ze szczególnym uwzględnieniem obszaru zatrudnienia
 • Wyjątki od zakazu dyskryminacji
 • Przeniesienie ciężaru dowodu w sprawach dotyczących dyskryminacji
 • Zakaz działań odwetowych oraz zachęcania do dyskryminacji
 • Obowiązek informowania o przepisach antydyskryminacyjnych
 • Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi jako obowiązek pracodawcy

7. Równość płci w praktyce

 • Czy Twoja organizacja jest równościowa?
 • Planowanie wydarzeń uwzględniających perspektywę równościową
 • Język wrażliwy na płeć oraz komunikacja włączają – jak mówić i pisać o osobach narażonych na dyskryminację?
 • Budżet wrażliwy na płeć
 • Gdzie szukać pomocy? – przegląd instytucji i organizacji zajmujących się problematyką równości płci oraz literatury przedmiotu

Komentarze są wyłączone.