Społeczności, grupy, zespoły… One nie mogę istnieć bez kultury. Organizuje ona nasze życie społeczne. Jest też jak okulary, przez które spoglądamy na świat.

Po co taki temat?

Po to, żeby:

 • zachować uwagę i otwartość na komunikację, jej wymagania wyzwania, ograniczenia, różnorodność i style
 • wiedzieć, czy możemy i umiemy określać kulturę kraju bez oceniania
 • rozumieć kulturę i kulturowość różnych krajów
 • dowiedzieć się o innych nacjach
 • rozwijać umiejętność rozumienia stereotypów
 • stereotypów nie budować i nie powielać
 • wymienić się refleksjami, wątpliwościami, doświadczeniami
 • poczuć się raźniej we współpracy z różnymi nacjami

Z tego wszystkiego budujemy większą otwartość, śmiałość, chęć dalszego poznawania innych kultur. A kultury te dużo nas uczą.

Co można zyskać?

Wiedza

 • Rozumie proces komunikacji i jej różnorodność, także w odniesieniu do międzykulturowości.
 • Rozróżnia kluczowe wymiary kultury i podaje przykłady w odniesieniu do nacji reprezentowanych w swoim miejscu pracy.
 • Rozumie źródła i powstawanie kluczowych stereotypów w stosunku do odmienności kulturowych.
 • Wskazuje postawy sprzyjające akceptacji odmienności kultur.
 • Wskazuje kluczowe różnice między kulturami reprezentowanymi w swoim otoczeniu.

Umiejętności

 • Analizuje zjawiska związane z komunikacją.
 • Wyszukuje informacje niezbędne do rozumienia specyfiki kultury w danym kraju.
 • Rejestruje swoje reakcje na inne kultury.
 • Reaguje na przejawy stereotypów w odniesieniu do odmiennych kultur.
 • Adaptuje się do współpracy międzykulturowej.
 • Podejmuje próby rozwiązania problemów w komunikacji i współpracy międzykulturowej.

Kompetencje społeczne

 • Jest świadom istnienia wymiarów kultury i odmienności kulturowej.
 • Wykazuje inicjatywę w zakresie pogłębiania wiedzy z komunikacji i współpracy międzykulturowej.
 • Wykazuje gotowość do podjęcia odpowiedzialnego dialogu z osobami z innych krajów.
 • Dba o rozwój sprzyjający skutecznej komunikacji i współpracy międzykulturowej.
 • Zasięga opinii w przypadku problemów poznawczych i praktycznych w odniesieniu do komunikacji międzykulturowej.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Powitanie
 2. Na rozgrzewkę – burza mózgów: Czym jest komunikacja i co jest w niej istotne?
 3. Rola kultury i zjawisk kulturowych w procesie komunikowania się
 4. Zaczynamy od siebie – nasze preferencje komunikacyjne, styl komunikacji. Kwestionariusz, dyskusja
 5. Komunikacja werbalna i niewerbalna: prawda i mity
 6. Czy słuchanie jest wyzwaniem? Co zrobić, by lepiej słuchać? – dyskusja
 7. Świadomość zróżnicowania i odmienności kultur. Identyfikacja różnic kulturowych – zagajenie
 8. Jak rozumiemy pojęcia: 1. kultura? 2. tożsamość kulturowa? Czy istnieją osoby wielokulturowe?
 9. Powstawanie barier, stereotypów, uprzedzeń
 10. Jak postrzegam swoją kulturę i tożsamość kulturową? Czy i jak silny jest wpływ naszej kultury na nasze postrzeganie innych nacji? Jak postrzegam inne kultury? – na bazie naszych doświadczeń w komunikacji i współpracy z innymi nacjami (skojarzenia, cechy charakterystyczne, bariery, znaki zapytania, wyzwania) – wymiana doświadczeń
 11. Modele wymiarów kultury – czy ułatwiają komunikację międzykulturową? – mini wykład
 12. Jak reagujemy w zderzeniu z inną kulturą? Rozumienie cudzoziemca w Polsce. Proces adaptacji i wyzwania akulturacji
 13. Rozumienie kultury, wartości i norm w innych nacjach – Bliski Wschód , Azja, Ameryka i Kanada, Norwegia, Szwecja, Niemcy. Kraje nadbałtyckie. Wielojęzycznie i wielokulturowo, czyli….
 14. Jak rozmawiać w sytuacjach trudnych, konfliktowych – o czym pamiętać, czego unikać – nasze doświadczenia
 15. Podsumowanie. Podziękowanie i zamknięcie szkolenia

Komentarze są wyłączone.