Szkolenia dla strefy budżetowej

Wykładowcy

Ekspert Instytutu ds. kontroli i audytu

Absolwent

 • Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu
  • Rachunkowość - Studia Podyplomowe
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Integracja europejska i współpraca transgraniczna - Studia Podyplomowe
  • Zarządzanie i marketing - „Rynki finansowe i bankowość”

Uprawnienia i certyfikaty

 • Audytor Wewnętrzny - Zaświadczenie nr 1700/2005  Ministerstwa Finansów
 • The Institute of Internal Auditors Certyfikat Certified Government Auditing Professional no. 1318
 • The Institute of Internal Auditors Rozpoczęta certyfikacja Certified Internal Auditor
 • Urzędnik mianowany korpusu służby cywilnej (92/2010)

Doświadczenie zawodowe

Zdobywał m.in. w:

 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - audytor wewnętrzny
 • Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa - audytor wewnętrzny
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - ekspert ds. wdrożenia procesu zarządzania ryzykiem
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie - audytor wewnętrzny

Ekspert Instytutu ds. rachunkowości

Absolwent

 • Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
  • Ekonomia – Studia Magisterskie
  • Rachunkowość – Studia Podyplomowe
 •  Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
  • Audyt wewnętrzny i kontrola finansowa – Studia Podyplomowe
 • Polska Akademia Rachunkowości
  • Kurs przygotowujący do egzaminu Audytora Wewnętrznego CGAP (Certified Government Auditing Professional)
 • Ministerstwo Finansów
  • Certyfikat księgowy 20918/2008

Ekspert Instytutu z zakresu dostępu do informacji publicznej i ochrony danych osobowych

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych. W latach 1999-2006 r. pracowała w Polkomtel Sp. z o.o. (Plus GSM) zajmując się zagadnieniami prawymi i technicznymi przetwarzania danych osobowych oraz informacji chronionych. Ukończyła studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej oraz studia podyplomowe „Prawo Internetu” na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W roku 2001 i 2004 brała udział w spotkaniach i w posiedzeniach komisji sejmowej dotyczących nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych. W 2008 roku brała udział w wysłuchaniu publicznym dotyczącym nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych. Ponadto uczestniczyła w pracach Koalicji na Rzecz Rzetelności Obrotu Gospodarczego działającej przy Związku Polskiego Przemysłu Handlu i Finansów w zakresie nowelizacji prawa telekomunikacyjnego i ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczej.

W latach 2007-2010 pełniła funkcję Wiceprezesa Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji.

Twórca narzędzia informatycznego dla Administratorów Bezpieczeństwa Informacji i administratorów danych – systemu HPMS (Holistic Privacy Management System), który wspiera zarządzanie wiedzą przetwarzania danych osobowych. System HPMS umożliwiające zarządzanie, nadzór i monitoring informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych. HPMS został stworzony aby umożliwić łatwe i szybkie tworzenie oraz utrzymywanie aktualizacji dokumentacji wymaganej prawem z zakresu ochrony danych osobowych.

Ekspert Instytutu ds. gospodarki przestrzennej

 • doktor nauk ekonomicznych
 • radca prawny
 • uprawnienie do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek  z udziałem Jednostek Samorządu Terytorialnego

Wykształcenie

 • doktorat nauk ekonomicznych
  • Akademia Rolnicza w Szczecinie - Wydział Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej
   • „Gospodarowanie nieruchomościami gminnymi w strefie zewnętrznej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie – Wydział Ekonomiczny
  • Pośrednictwo i zarządzanie nieruchomościami – Studia Podyplomowe
 • Uniwersytet Szczeciński
  • Wydział Prawa i Administracji – Magister Prawa
  • Wydział Humanistyczny – Magister Historii

Przynależność do organizacji

 • Stowarzyszenie Naukowe – Instytut Gospodarki i Rynku
 • Instytut Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska - wiceprezes
 • Członek regionalnej komisji do spraw oddziaływania na środowiskow Szczecinie
 • Członek zespołu problemowego ds. obszarów metropolitalnych i miast Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk
 • Członek Rady Wydziału Ekonomicznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
 • Członek Rady Społecznej przy Arcybiskupie Szczecińsko - Kamieńskim

Wykładowca

 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Bankowa
 • Wyższa Szkoła Zarządzania
 • Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna
 • Uniwersytet Warszawski
  • Planowanie przestrzenne
  • Gospodarka przestrzenna
  • Gospodarka nieruchomościami
  • Obrót nieruchomościami
  • Zarządzanie nieruchomościami
  • Podstawy planowania przestrzennego
  • Analiza rynku nieruchomości
  • Nieruchomość w gospodarce rynkowej
  • Prawo ochrony środowiska

Udział w debatach

 • "Kongres Regionów" - maj 2011, Świdnica
  • na zaproszenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
 • „Infrastruktura a Środowisko” - wrzesień 2011, Zamość
  • na zaproszenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
 • „Zielone drogi – konieczność czy szansa” - debata TVN CNBC z siedmioma prelegentami, w tym:
  • Ministrem Infrastruktury
  • Wiceministrem Środowiska
  • Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad
  • Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego
 • „Zielone korytarze”  - 21-22 września 2011, Szczecin
  • reprezentowanie Polski na międzynarodowej konferencji w ramach Prezydencji Polski w Unii Europejskiej na zaproszenie Ministerstwa Infrastruktury

Ekspert Instytutu ds. przeciwdziałania korupcji

 • Doktor nauk ekonomicznych
 • Aadiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
 • Członek zespołu badawczego Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego
 • Członek Zarządu Polskiego Forum Obywatelskiego

Współpracuje z programem Przeciw Korupcji Fundacji Batorego, obecnie przy realizacji projektu „Przeciwdziałanie korupcji w praktyce – ocena systemów zabezpieczających przed występowaniem korupcji w instytucjach administracji publicznej”.

Brał udział w opracowaniu na potrzeby Centrum Edukacji Obywatelskiej podręcznika „Oblicza korupcji” oraz programu edukacji antykorupcyjnej dla szkół wyższych.

W badaniach naukowych zajmuje się m.in. zjawiskiem korupcji i przeciwdziałaniem jego występowaniu, funkcjonowaniem instytucji publicznych.

Autor licznych artykułów naukowych oraz raportów i opracowań. 

Ekspert z zakresu żywienia

Technolog żywności i żywienia, konsultant i wdrożeniowiec systemów jakości w przemyśle spożywczym

Ekspert Instytutu z zakresu archiwizacji

Radca prawny

Członek Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji przy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

Przewodnicząca Wspólnej Komisji Dyscyplinarnej dla Naczelnej Dyrekcji Archiwów państwowych i podległych archiwów państwowych

Doświadczenie zawodowe
 • od 1989 - do chwili obecnej - kierownik Oddziału Nadzoru Kancelaryjno-Archiwalnego w Archiwum Państwowym
 • od 2002 - do chwili obecnej -  kierownik i wykładowca Oddziału Dydaktycznego Krajowego Centrum Edukacji Archiwalnej SAP

Ekspert Instytutu ds. podatku akcyzowego oraz od gier

Specjalizacja
 • podatek akcyzowy
 • podatek od gier
Doświadczenie zawodowe

Zdobywała pracując w:

 • Urzędzie Skarbowym (1990-1998)
 • Urzędzie Celnym (1998-2010)

Obecnie pracuje w Izbie Celnej jako Główny Specjalista w zakresie podatku akcyzowego

Ekspert Instytutu z zakresu dyscypliny finansów publicznych

Absolwentka

 • Akademia Ekonomiczna w Katowicach
  • Wydział Finansów i Rachunkowości Podatkowej – Studia Podyplomowe
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Wydział Prawa i Administracji – Studia Magisterskie
Doświadczenie zawodowe
 • od 2005.09.01 - członek Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej
 • od 2000.04.25 - Regionalna Komisja Orzekająca w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej – radca komisji orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • 1981-1999 - Urząd Skarbowy – starszy specjalista w wydziale podatku dochodowego od osób prawnych

Ekspert Instytutu z zakresu bibliotekoznawstwa

Absolwentka:

 • Uniwersytet Warszawski  - Instytut  i Informacji Naukowej
 • Politechnika Warszawska - Studia Podyplomowe Informatyka dla Nauczycieli

Wykładowca:

 • Podyplomowe Studia Zarządzania Informacją i Technologii Informacyjnej
  • Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego (d 2007 roku)
Doświadczenie zawodowe
 • od 2011 –  kierownik Zakładu Statystyki Wydawnictw Biblioteki Narodowej
 • 2007 – 2011 – kierownik Zakładu Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona
 • 2006 – 2007 – samodzielne stanowisk Bibliotekarz Cyfrowy Zbiorów Nowszych w Bibliotece Narodowej
 • 1999 – 2006 – m.in. kierownik Sekcji Opisu Zasobu, p.o. zastępcy kierownika Zakładu Czasopism w Bibliotece Narodowej

Uczestniczyła w pracach:

 • Zespołu roboczego ds. platformy wymiany informacji o digitalizowanych obiektach
 • Podzespołu ds. kompetencji i edukacji użytkowników powołanych przy Zespole ds. Digitalizacji MKiDN
 • Zespołu ds. opracowania koncepcji udostępniania zbiorów Biblioteki Narodowej

Koordynowała pracami Centrum Kompetencji w zakresie digitalizacji materiałów bibliotecznych, a także zajmowała się realizacją projektów krajowych i europejskich dotyczących digitalizacji, m.in. TELplus, Europeana, Europeana Travel.

Współorganizatorka oraz prowadząca szkolenia dla bibliotekarzy z zakresu realizacji projektu digitalizacji w instytucji kultury, w szczególności dotyczących udostępniania zasobów cyfrowych, prawna autorskiego oraz metadanych dla obiektów cyfrowych.

Wybrane publikacje

Autorka wystaw wirtualnych oraz artykułów i wystąpień konferencyjnych na temat:

 • projektów digitalizacyjnych
 • organizacji ścieżki digitalizacji
 • tworzenia bibliotek cyfrowych

Współautorka pierwszego polskiego podręcznika digitalizacji obiektów piśmienniczych „Digitalizacja piśmiennictwa” pod red. Dariusza Paradowskiego.

Ekspert Instytutu z zakresu kontroli

Kontroler i Audytor

Doświadczenie zawodowe

2 lata jako kontroler i ponad 9 lat jako audytor wewnętrzny w sektorze rządowym.

Trener wewnętrzny w jednym z ministerstw.

Wykładowca na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.

W trakcie swojej pracy zajmował się również monitorowaniem realizacji projektów, kontrolą projektów, audytem wewnętrznym, analizą ryzyka, oceną kontroli zarządczej.

Ekspert Instytutu ds. zamówień publicznych

 • Arbiter z listy arbitrów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
 • Ekspert Programu Konsultant Funduszy Europejskich

Wykładowca

 • Politechnika Poznańska
  • Studium Podyplomowe „Realizacja inwestycji celu publicznego oraz procedury FIDIC i Banku Światowego”
 • Politechnika Wrocławska
  • Studia Podyplomowe „Międzynarodowe procedury organizacji inwestycji według FIDIC"
  • Studia Podyplomowe „Audytor Projektów Finansowanych z Unii Europejskiej”
 • Politechnika Gdańska
 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne „PETEKS”
  • Studium Podyplomowe „Zamówienia Publiczne”
 • Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
  • Studia Podyplomowe „Nowoczesne standardy pracy administracji publicznej w Polsce i w krajach członkowskich Unii Europejskiej – moduł "Zamówienia publiczne”
 • Studia Podyplomowe Programu Kształcenia i Akredytacji Kadr Unii Europejskiej Konsultant Funduszy Europejskich
 • Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
  • Studia Podyplomowe „Pozyskiwanie eurofunduszy” - moduł „Procedury przetargowe w polskim prawie zamówień”
 • Akademia Ekonomiczna (obecnie Uniwersytet) we Wrocławiu
  • Studia Podyplomowe „Obsługa i wykorzystanie funduszy unijnych” –  moduł „Zamówienia publiczne”

Ekspert Instytu z zakresu dostępu do informacji publicznej

 • Absolwent prawa na Uniwersytecie Warszawskim
 • Członek Obywatelskiego Forum Legislacji przy Fundacji im. Stefana Batorego - eksperckiego ciała zajmującego się działaniami na rzecz przejrzystego procesu stanowienia prawa w Polsce
 • odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za działalność na rzecz jawności życia publicznego

Prowadzi szkolenia z zakresu dostępu do informacji publicznej w ramach Pozarządowego Centrum DIP, jak też dla innych organizacji. Współautor internetowego kursu na temat dostępu do informacji publicznej. Przygotowuje opinie SLLGO w zakresie nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Uczestniczy w sprawach sądowych i rozwiązuje przypadki napływające do Pozarządowego Centrum Dostępu do Informacji Publicznej.

Wybrane wystąpienia na konferencjach i panelach eksperckich

 • Rada ekspertów Google zajmująca się kwestią prawa do bycia zapomnianym, Warszawa, 30 września 2014 r.
 • POINT Conference (Political Accountability and New Technologies), Sarajewo, 22 maja 2014 r.
 • LAPSI 2013 conference: The New PSI Directive: what’s next? Lubljana, 24 października 2013 r.
 • International Symposium "Open Data – Complementary Concept or Restriction of Freedom of Information?" Poczdam 27 maja 2013 r.
 • 2013 ePSI conference: ‘Gotcha! – getting everyone on board’ Warszawa, 22 lutego 2013

Ekspert Instytutu ds. kontroli zarządczej i budżetu zadaniowego

Absolwentka:

 • Politechnika Szczecińska
  • Rachunkowość - Studia Magisterskie
 • Uniwersytet Szczeciński
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem - Studia Podyplomowe
 • Ministerstwo Finansów
  • Certyfikat do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
Doświadczenie zawodowe
 • 1990-1998 - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej MSWiA
  • Główny Księgowy
 • 1998-2000 - Oddział Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych
  • Dyrektor d/s ekonomiczno-finansowych
 • 2000-2000 - Regionalna Izba Obrachunkowa
  • Inspektor Kontroli
 • 2000-2003 - Urząd Miasta i Gminy
  • Skarbnik
 • 2003-2007 – Powiat
  • Skarbnik
 • 2008- 2013 - Sąd Rejonowy
  • Kierownik Finansowy
 • 2000-2004 - Przewodniczący Rady Nadzorczej spółek samorządu gminnego
  • Towarzystwo Budownictwa Społecznego oraz Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych - desygnowanie na  stanowisko przez Zarząd Miasta i Gminy
 • 2003-2007 - Przewodniczący Rady Społecznej Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej - desygnowanie na stanowisko przez Radę Powiatu

Ekspert Instytutu z zakresu prawa

Prawnik, Radca Prawny

Absolwentka

 • Uniwersytet Wrocławski
  • Prawo - Studia Magisterskie
 • Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu
  • Zarządzanie finansami - Studia Podyplomowe
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu
  • Aplikacja Radcowska - Studia Podyplomowe

Wykładowca

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej we Wrocławiu (od 2008)
prowadzi wykłady z zakresu:

 • prawa autorskiego
 • prawa prasowego
 • prawa mediów
 • prawoznawstwa

Szkolenia prowadzi od 2004 roku.

Ekspert Instytutu z zakresu bibliotekoznawstwa

Absolwentka:

 • Uniwersytet Wrocławski
  • kierunek: Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo
  • specjalizacja: Elektroniczne Serwisy Informacyjne
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
  • Studia podyplomowe: Techniki relaksacyjne
 • Uniwersytet Wrocławski
  • Stacjonarne Studia Doktoranckie Wydziału Filologicznego

Wykładowca:

 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
Uprawnienia
 • Nauczyciel-bibliotekarz
  • Studium Przygotowania Pedagogicznego, Uniwersytet Wrocławski
 • Bibliotekarz dyplomowany
  • egzamin złożony przed Komisją Egzaminacyjną w Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej w Łodzi
Doświadczenie zawodowe
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa
  • adiunkt biblioteczny
 • Zakład Narodowy im. Ossolińskich
  • bibliotekarz
 • Instytut Informacji Naukowo-Technicznej i Bibliotekoznawstwa
  • bibliotekarz

Ekspert Instytutu z zakresu dyscypliny finansów publicznych orazkontroli zarządczej

Absolwentka

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Prawo – Studia Magisterskie

Kwalifikacje dodatkowe

 • Aplikacja Administracyjna
 • Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego UMK
 • Certyfikat auditora wewnętrznego systemu jakości ISO 9001
 • Auditor wiodący systemów jakości (rejestrowany w IRCA i  ITACA)
 • Egzamin dla członków rad nadzorczych
 • Audytor wewnętrzny: uprawnienia MF nr 586/2004
 • Audyt funduszy unijnych
 • Krajowa Szkoła Administracji Publicznej: Studium Audytu Wewnętrznego
 • Ministerstwo Finansów: Szkolenie trenerów audytu
 • Generalny Inspektor Informacji Finansowej: przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
 • Kurs pedagogiczny
Doświadczenie zawodowe

Obecne stanowisko pracy

 • audytor wewnętrzny w samorządzie terytorialnym i resorcie obrony narodowej

Aktywność zawodowa

 • prowadzenie szkoleń w zakresie:
  • finansów publicznych
  • dyscypliny finansów publicznych
  • audytu wewnętrznego
  • kontroli wewnętrznej
  • kontroli zarządczej
  • zarządzania dokumentacją
  • zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków UE
  • podstaw prawa dla organizacji pozarządowych
  • samorządu terytorialnego
  • zarządzania jakością (ISO)
 • przygotowanie i prowadzenie audytów zewnętrznych projektów współfinansowanych z funduszy UE
 • przygotowywanie i prowadzenie auditów ISO, audytów wewnętrznych i kontroli wewnętrznej
 • doradztwo i konsultacje w zakresie jak wyżej

Doświadczenie szkoleniowe
Szkolenia prowadzi od ok. 14 lat

Ekspert Instytutu ds. zamówień publicznych

Absolwentka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznaniu
 • Akademia Ekonomiczna w Poznaniu - Studia Podyplomowe

Certyfikaty

 • Ekspert / doradca w zakresie zamówienia na dostawy komputerów i usługi IT
 • Ekspert ds. zamówień publicznych w specjalności: doradca, wykładowca
 • Konsultant Studiów Wykonalności
 • Ekspert / doradca w zakresie: ubezpieczenia w zamówieniach publicznych
 • Ekspert / doradca / wykładowca w zakresie stosowania ustawy prawo zamówień publicznych.

Ekspert Instytutu ds. archiwizacji i instrukcji kancelaryjnej

 • prawnik
 • archiwista z uprawnieniami I-szego i II-go stopnia
 • Urzędnik Służby Cywilnej
 • Członek Stowarzyszenia Archiwistów Polskich
Doświadczenie zawodowe

Od 15 lat kierownik Oddziału ds. Archiwum w Urzędzie Wojewódzkim, a od 1.01.2011 również Koordynator Czynności Kancelaryjnych.

Prowadzi szkolenia z zakresu:

 • archiwum
 • instrukcji kancelaryjnej
 • sekretariatu

Ekspert Instytutu ds. prawa budżetowego

Radca Prawny

Wykształcenie

 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie
  • aplikacja radcowska
 • Uniwersytet Warszawski
  • Wydział Prawa i Administracji
Doświadczenie zawodowe

Radca prawny, praktyk (m.in. pełnił funkcję zastępcy, a następnie dyrektora komórki kontroli w naczelnym urzędzie administracji rządowej, dyrektora generalnego naczelnego urzędu administracji rządowej, radca prawny w urzędzie centralnym administracji rządowej), posiadający ponad 14-letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu czynności formalno-organizacyjnych oraz nadzorczych
i kontrolnych w stosunku do różnego rodzaju jednostek sektora finansów publicznych (przygotowywanie, prowadzenie oraz nadzór nad kilkuset kontrolami planowymi i doraźnymi).

Od blisko 6 lat specjalizuje się w świadczeniu obsługi prawnej jako radca prawny w zakresie prawa administracyjnego materialnego, procedury administracyjnej, postępowania sądowo-administracyjnego, finansów publicznych, dyscypliny finansów publicznych, zamówień publicznych, kontroli w administracji rządowej, jak również prawa farmaceutycznego.
Posiada również bogate doświadczenie w występowaniu jako profesjonalny pełnomocnik procesowy przed sądami powszechnymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym (udział w kilkuset rozprawach).

Od przeszło 12 lat zajmuje się dyscyplina finansów publicznych: resortowy rzecznik dyscypliny finansów publicznych (2005-2012), zastępca rzecznika dyscypliny finansów publicznych przy międzyresortowej komisji orzekającej (od marca 2012 r.).

W tym okresie osobiście rozpatrzył przeszło 350 zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, złożył ponad 75 wniosków o ukaranie, brał udział w ponad 150 rozprawach przed komisjami orzekającymi.

Od ponad 9 lata trener prowadzący specjalistyczne szkolenia z zakresu problematyki dotyczącej finansów publicznych, odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych oraz organizacji i obsługi kontroli zewnętrznych.

Wybrane publikacje

Autor książki „Kontrola rzadowa w administracji publicznej. Poradnik dla kontrolujacych i kontrolowanych”,
C.H. Beck, 2012.

Okladka - Kontrola

Ekspert Instytutu ds. kontroli zarządczej

Doświadczony audytor wewnętrzny (Zaświadczenie Ministra Finansów 2005)

Dyplomowany Audytor Sektora Publicznego (CGAP)

Audytor wiodący Systemu Bezpieczeństwa Informacji zgodnie z ISO 27001

Ukończył kurs: Accreditation in Internal Quality Assessment/Validation (QA). Przeprowadzał oceny audytu wewnętrznego w sektorze publicznym (Ministerstwo).

Obecnie Dyrektor w jednym z urzędów centralnych. Wieloletni pracownik administracji rządowej. Pracował w komórkach organizacyjnych odpowiedzialnych za: kontrolę i audyt, finanse, kadry, szkolenia, obsługę prawną na różnych stanowiskach: specjalisty, głównego specjalisty, naczelnika i zastępcy dyrektora. Urzędnik mianowany. Członek Komitetu Audytu.

Ekspert Instytutu ds. kontroli i audytu

Absolwent

 • Uniwersytet Warszawski - Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
  • kierunek - nauki polityczne
 • Uniwersytet Warszawski  - Wydział Prawa i Administracji
  • Podyplomowe Studium Administracji
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
  • Podyplomowe Studia „Zarządzanie Projektem”
Uprawnienia
 • Audytor Wewnętrzny - zaświadczenie nr 1121/2004 Ministra Finansów, potwierdzające zdanie egzaminu dn. 19.11.2004
 • Certyfikat CGAP – Cerified Government Auditing Proffesional Nr 1653
  • listopad 2007 – międzynarodowe uprawnienia audytora wewnętrznego nadane przez Institiute of Internal Auditors
 • Poświadczenie bezpieczeństwa – dostęp do informacji niejawnych,   stanowiących tajemnicę państwową oznaczonych klauzulą  „tajne”  do roku 2016
Doświadczenie zawodowe
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  • Kierownik działu Audytu Wewnętrznego (7 lat)
  • Departament Kontroli (4 lata)
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
  • Biuro Audytu Wewnętrznego, audytor wewnętrzny (2 lata)
 • Ministerstwo  Gospodarki i Pracy
  • Audytor Wewnętrzny – Kierujący Zespołem II (3 lata)
 • Urząd Kombatantów i Osób Represjonowanych
  • Departament Stowarzyszeń i Spraw Socjalnych, naczelnik Wydziału Refundacji i Inwestycji (2 lata)

Uczestniczył m.in. w tworzeniu wytycznych dotyczących kontroli projektów na miejscu oraz wytycznych w sprawie audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich ii Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w starym okresie programowania 2004-2006.

W roku 2007, w ramach przygotowań do wdrażania funduszy strukturalnych w okresie programowania 2007-2013 przeprowadził ocenę projektu procedur systemu zarządzania i kontroli Instytucji Wdrażającej V priorytet Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w części dotyczącej kontroli i weryfikacji projektów.

W nowym okresie programowania 2007-2013 współpracował z Instytucją Zarządzającą PO KL podczas prac nad wytycznymi dotyczącymi zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego Pomocy Technicznej PO KL.

Od sierpnia 2009 roku jest kierownikiem projektu realizowanego w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Od lutego 2010 roku jest także niezależnym członkiem Komitetu Audytu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Prowadzi także audyty zewnętrzne projektów finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności. Dotychczas przeprowadził około 40 audytów (zewnętrznych i wewnętrznych) związanych z funduszami strukturalnymi i Funduszem Spójności.

Ekspert Instytu z zakresu KPA

Doktor nauk prawnych

Specjalista z zakresu postępowania administracyjnego. Doskonale zorientowany w tematyce zarówno pod względem teoretycznym jak i praktycznym.

Autor publikacji z dziedziny nauk pomocniczych prawa (kryminalistyka).

Posiada uprawnienia do prowadzenia szkoleń modułowych MES dla pracowników instytucji rynku pracy rekomendowanych przez MPiPS.

Przeprowadził ponad 2 500 godzin dydaktycznych szkoleń dla pracowników administracji rządowej i samorządowej.

Jest autorem ponad 160 szkoleń z zakresu między innymi postępowania administracyjnego oraz postępowania egzekucyjnego w administracji.

Ekspert Instytutu ds. kontroli zarządczej i rachunkowości

Absolwent

 • Akademia Ekonomiczna w Poznaniu - Wydział Ekonomii
  • Podatki Skarbowość  – Studia Podyplomowe                                    
 • Uniwersytet Szczeciński, Pomorska Filia Polskiej Fundacji Promocji Kadr
  • Zarządzanie Przedsiębiorstwem  – Studia Podyplomowe
 • Uniwersytet Szczeciński – Wydział Ekonomiczny
  • Finanse Bankowość – Studia Magisterskie
 • Wyższa Szkoła Oficerska Służb Kwatermistrzowskich im. Mariana Buczka w Poznaniu
  • Rachunkowość Wojska – Wyższe Studia Zawodowe
Doświadczenie zawodowe
 • od 2010 – Dyrektor Biura Rachunkowego
 • 2008 – 2010 – Naczelnik Wydziału Finansów w jednostce samorządu terytorialnego 
 • 1997 – 2008 – Główny Księgowy Jednostki Wojskowej
 • 1990 – 1997 – Zastępca Głównego Księgowego Jednostki Wojskowej
Wybrane publikacje

Od 2008 –  Publikacje w prasie fachowej – „Rachunkowość budżetowa” i „ Finanse publiczne”

wybrane artykuły:

 • „Nowy rodzaj kontroli – kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych”
 • "Likwidacja i przekształcanie form organizacyjnych sektora finansów publicz nych – krok po kroku"
 • "Zamknięcie roku obrotowego 2010 w jednostkach sektora finansów publicz nych"
 • "Zasady polityki rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych"

książki

 • "Wprowadzanie systemu kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych"

Ekspert Instytutu ds. funduszy unijnych

Ekspert Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w dziedzinach: poprawa adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Absolwent

 • Wyższa Szkoła Zarządzania – The Polish Open University w Warszawie
  • „Rozwój Zasobów Ludzkich” - Studia Podyplomowe
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • "Zarządzanie funduszami strukturalnymi i prawa Unii Europejskiej” - Studia Podyplomowe
 • Uniwersytet Świętokrzyski im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • "Politologia" (specjalizacja ekonomiczno- administracyjna, społeczno-samorządowa) - Studia Magisterskie

Wykładowca

 • od 2011 - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • 2009 - 2010 - Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki, i Nauk Społecznych w Kielcach

Ekspert Instytutu z zakresu dyscypliny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej

Uprawnienia
 • certyfikat audytora wewnętrznego
 • usługowego prowadzenia ksiąg rachunków
Specjalizacja
 • Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Rachunkowość budżetowa
 • Sprawozdawczość finansowa
 • Sprawozdawczość budżetowa
Doświadczenie zawodowe

Posiada 40 lat stażu pracy.
Obecnie pełni funkcję Skarbnika Miasta ds. Polityki Rachunkowości w Urzędzie Miasta.
Od 5 lat pełni również funkcję członka Regionalnej Komisji Orzekającej.

Wybrane publikacje

Autorka licznych artykułów dla C.H.BECK, INFOR oraz publikacji książkowych wydanych przez ODDK.

Ekspert Instytutu ds. procedury administracyjnej i kontroli zarządczej

zdane egzaminy

 • inspektor kontroli skarbowej
 • międzynarodowy kurs menadżera finansowego - Central Europe Trust Training
Doświadczenie zawodowe
 • Ministerstwo Finansów (9 lat)
  • naczelnik wydziału
  • koordynator prac związanych z wprowadzeniem systemu kontroli zarządczej:
   • koordynacja i nadzór, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Finansów, nad prawidłową realizacją zadań w izbach i urzędach skarbowych
   • nadzór nad realizacją zadań dotyczących kontroli zarządczej
 • organy podatkowe (11 lat) - urząd skarbowy, izba skarbowa
  • orzecznictwo w sprawach podatkowych
  • kontrola podatkowa
  • audyt wewnętrzny

Ekspert Instytutu w zakresie szkoleń dla UP

Absolwent

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Polityka Społeczno-Ustrojowa - Studia Magisterskie
  • Menedżerskie Studia Podyplomowe
 • Uniwersytetu Warszawski
  • Integracja europejska - Studia Podyplomowe
  • Finanse publiczne - Studia Podyplomowe

Posiada licencję zawodową pośrednika pracy I stopnia i doradcy zawodowego I stopnia

Specjalizacja

Ekspert z zakresu:

 • standardów usług rynku pracy dotyczących: pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, szkoleń, pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy
 • instrumentów rynku pracy (staże, przygotowania zawodowe dorosłych, refundacja kosztów wyposażenia stanowisk pracy, prace społecznie użyteczne, programy specjalne, refundacje kosztów dojazdów i zakwaterowania)
 • funkcjonowania Centrów Aktywności Zawodowej
 • roli i zadań Powiatowych Rad Zatrudnienia
 • kontroli zarządczej w aspekcie działalności PUP
 • ochronie danych osobowych w PUP
 • i innych  aktualnych zagadnień prawnych z obszaru rynku pracy (m.in. ustawa "kredytowa", "kryzysowa", "powodziowa")
Doświadczenie zawodowe

Współorganizator jednego z powiatowych urzędów pracy po reformie samorządowej z 1999 roku.
Aktualnie kieruje pracą zespołu zajmującego się wszystkimi usługami i instrumentami rynku pracy w jednym z powiatowych urzędów pracy.
Jako Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej nadzoruje i koordynuje pracę 20 osobowego zespołu, w czasie nieobecności zastępuje także Dyrektora Urzędu.

Ekspert Instytutu ds. rachunkowości i finansów

 • Inspektor kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego w Regionalnej Izbie Obrachunkowej
 • Skarbnik w Urzędzie Miasta
Doświadczenie zawodowe

Prowadzi szkolenia z tematów:

 • Rachunkowość budżetowa jednostki samorządu terytorialnego
 • Inwestycje i zaciąganie zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe
 • Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań z operacji finansowych
 • Zasady funkcjonowania jednostek budżetowych
 • Zasady sporządzania planów finansowych jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego
 • Audyt finansowy

Ekspert Instytutu ds. audytu i kontroli

 • Certyfikowany audytor wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych (egzamin w Ministerstwie Finansów)
 • Zdał egzamin na kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa
Doświadczenie zawodowe

Zdobywał m. in. na stanowiskach:

 • sekretarz gminy
 • starszy inspektor wojewódzki
 • w Urzędzie Miasta
  • audytor wewnętrzny
  • pełnomocnik prezydenta miasta ds. komunikacji społecznej
  • dyrektor Wydziału Organizacji Urzędu
  • dyrektor Wydziału Gospodarowania Mieniem
  • dyrektor Wydziału Audytu i Kontroli

NOWY