Szkolenia dla strefy budżetowej

Zamknięcie ksiąg rachunkowych w JST

Kalendarz

Przepraszamy, ale obecnie nie mamy zaplanowanych szkoleń w formule otwartej na powyższy temat. Możemy jednak zrealizować go dla Państwa w formule wewnętrznej.

Program oraz metodologia prowadzenia szkolenia będą mogły zostać dopasowane do Państwa oczekiwań, potrzeb i specyfiki funkcjonowania instytucji. Szkolenia w tej formule organizujemy nawet dla kilku osób.

Jeśli chcecie być Państwo informowani na bieżąco o naszej ofercie to zapraszamy do subskrybcji newslettera.

O szkoleniu

Celem szkolenia "Zamknięcie ksiąg rachunkowych w jednostkach budżetowych (JST)" jest przede wszystkim  przedstawienie i usystematyzowanie wiedzy z tego zakresu, rozwiązanie problemów z którymi Państwo stykają się tylko na końcu roku, omówienie i prawidłowe sporządzenie rocznych sprawozdań budżetowych. Większość prac niejednokrotnie wykonuje się szybko i nie ma czasu na zastanowienie bo terminy Państwa gonią. W natłoku pracy warto zastanowić się nad kolejnością wykonywanych czynności  i prawidłowością  operacji zamknięcia roku. Na pewno  bardzo dużą pomocą dla księgowych w tym trudnym okresie jest szkolenie z Zamknięcia ksiąg rachunkowych.

Program szkolenia

I. Inwentaryzacja w świetle ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzeń wykonawczych i zarządzeń wewnętrznych wydanych przez kierownika jednostki
1. Inwentaryzacja – ważny element warunkujący prawidłowe zamknięcie roku
2. Proces inwentaryzacji w praktyce
3. Dokumentowanie inwentaryzacji
4. Prawidłowe rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych oraz najczęściej występujące błędy
5. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie inwentaryzacji
6. Zmiany wynikające z możliwości utworzenia tzw. „centrów usług wspólnych”

II. Korelacja pomiędzy sprawozdawczością budżetową a finansową. Metody weryfikacji

III. Zamknięcie ksiąg rachunkowych
1. Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych – stosownie do zapisów ustawy o rachunkowości
2. Uzgodnienie/powiązanie dokumentacji syntetycznej z analityczną i dokumentacją pomocniczą
3. Prawidłowa wycena aktywów i pasywów – wycena bilansowa czy wycena ewidencyjna
4. Terminy związane z zamykaniem roku
5. Zmiany w zakresie prowadzenia rachunkowości  po zmianie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 listopada 2015r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy d dnia 23 lipca 2015r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw

  • Zmiany w zakresie aktualizacji należności
  • Zmiany w zakresie opisów kont z grupy 4 i 7
  • Zmiana ustawy o rachunkowości w zakresie zasady istotności i wiarygodności

IV. Praktyczna prezentacja sprawozdawczości finansowej – bilans, rachunek zysków i strat, zmiana funduszu jednostki po zmianie przepisów

V. Najnowsze zmiany w „prawie budżetowym”, aktualności księgowe

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY