Szkolenia dla strefy budżetowej

Sprawozdania finansowe wg polskiego prawa bilansowego

2 dni

Informacje ogólne

Miejscowość: Warszawa
Termin: 2019-11-05 — 2019-11-06 Zobacz inne terminy tego szkolenia.
Cena: 990 PLN + 23% VAT
Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia.

Program

1. Uwagi ogólne i cel analizy (do jakich wniosków mam dojść jako analityk) i wyselekcjonowanie dokumentów niezbędnych do jej dokonania. Wykorzystanie sprawozdań finansowych, informacji o branży, biznes plany. Rola analizy finansowej - identyfikacja ryzyk, rekomendacje

2. Bilans - majątek firmy i źródła jego finansowania, analiza struktury i dynamiki  najistotniejszych pozycji aktywów i pasywów, prawidłowość struktury i dynamiki, analiza zobowiązań bilansowych wiekowanie zobowiązań, charakterystyka rezerw na zobowiązania, koszty i przychody rozliczane w czasie, przykłady manipulacji bilansowej

3. Analiza struktury i dynamiki pozycji kapitału własnego przy wykorzystaniu zestawienia zmian w kapitale własnym

4. Analiza rachunku zysków i strat - wariant kalkulacyjny i porównawczy, analiza źródeł przychodów i kosztów, oraz generowanego wyniku finansowego podmiotu, przykłady sterowania wynikiem finansowym

5. Analiza wyniku finansowego - stabilność, struktura, wpływ zdarzeń nietypowych oraz transakcji z podmiotami powiązanymi

6. Analiza przepływów pieniężnych z poszczególnych rodzajów działalności - przepływy z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej, zdolność do generowania operacyjnego przepływu pieniężnego, informacja o tym jakie jest źródło finansowania i co stanowi podstawowy wydatek

7. Zagadnienie powiązań miedzy spółkami, transakcje w grupie, skonsolidowane sprawozdanie finansowe

8. Prawo bilansowe i podatkowe - podatki odroczone, SSF itp.

9. Analiza pozostałych informacji do analizy: wykorzystanie informacji dodatkowej, rola opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, analiza raportu z badania, wykorzystanie sprawozdania z działalności w roku obrotowym

10. Case study na podstawie danych ogólnodostępnych: sporządzenie wstępnej analizy sprawozdania finansowego przy z uwzględnieniem struktury, dynamiki, podstawowych wskaźników - sprawozdanie  wg PSR (ustawy o rachunkowości)

11. Case study na podstawie danych ogólnodostępnych: czytanie sprawozdania finansowego i jego analiza wstępna z uwzględnieniem specyfiki  firmy w tym: otoczenie, branża, sezonowość, powiązania

12. Wykorzystanie analizy finansowej: ocena płynności, zadłużenia, rentowności, efektywności – informacje ogólne, case study

 • Wskaźniki rentowności i ich modyfikacje: ROE, ROA, ROS, ROIC. Analiza powiązań występujących między poszczególnymi wskaźnikami rentowności, analiza wskaźnikowa na różnych poziomach zysku uwzględnianego w rachunku zysków i strat
 • Wskaźniki płynności kalkulowane na podstawie wartości bilansowych: wskaźnik bieżącej płynności, wskaźnik wysokiej płynności, wskaźnik wypłacalności środkami pieniężnymi, wskaźniki płynności bazujące na wartościach prezentowanych w rachunku przepływów pieniężnych: wskaźniki wydajności gotówkowej oraz wskaźniki wystarczalności gotówki, ograniczenia analizy płynności dokonanej na podstawie bilansu oraz rachunku przepływów pieniężnych
 • Zasady finansowania działalności gospodarczej: kapitał własny i kapitał obcy, wady i zalety finansowania działalności poszczególnymi kapitałami (efekt tarczy podatkowej). Konstrukcja wskaźników zadłużenia: wskaźnik ogólnego zadłużenia, wskaźnik zadłużenia długoterminowego, wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych, wskaźniki obsługi długu, ocena zadłużenia z perspektywy właściciela i wierzyciela, zadłużenie a dźwignia finansowa
 • Charakterystyka wskaźników aktywności

13. Analiza danych prezentowanych w sprawozdaniach finansowych (na co zwrócić szczególną uwagę czytając sprawozdanie finansowe)
    • Najczęściej spotykane błędy w sprawozdaniach finansowych, klasyfikacja i ujawnianie błędów:
        ◦ Kreatywna rachunkowość i jej wpływ na sprawozdanie finansowe
        ◦ Szacunki księgowe i polityka rachunkowości („oszustwa amortyzacyjne”, rezerwy, zobowiązania warunkowe, należności warunkowe (kiedy należy traktować zdarzenie za warunkowe, wartości szacunkowe)
        ◦ Odpisy aktualizujące, test na utratę wartości
        ◦ Przyspieszanie momentu ujęcia przychodów
        ◦ Sprzedaż z klauzulą odkupu
        ◦ Zobowiązania i ocena zadłużenia (np. leasing)
    • Umiejscowienie informacji w sprawozdaniu finansowym i korekta błędów z lat ubiegłych (istotne błędy stwierdzone po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego – ujawnianie i prezentacja w sprawozdaniu finansowym w następnym roku obrotowym; zdarzenia po dniu bilansowym)
    • Zmiana zasad rachunkowości w trakcie  roku  obrotowego – prezentacja w sprawozdaniu finansowym

14. Kompleksowe case study na podstawie danych ogólnodostępnych z giełdy, w tym ASO  sprawozdanie  wg PSR tj. ustawy o rachunkowości pełna rachunkowość

15. Objawy pogarszającej się sytuacji finansowej, przewidywanie trudności finansowej, sygnały ostrzegawcze, kreatywna rachunkowość - podsumowanie

Prowadzący

Grażyna Machula

 • Doświadczony praktyk w dziedzinie rachunkowości i rynku kapitałowego
 • Opiniodawca na zlecenie Senatu RP projektu ustawy o rachunkowości
 • Opracowywała analizy makroekonomiczne, analizy finansowe spółek publicznych oraz analizy rynku kapitałowego dla Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz współpracowała w przygotowaniu regulacji prawnych (Zarządzenia Przewodniczącego KPW) w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości obowiązującej na rynku kapitałowym
 • Wykładowca na London Guidhall Univesity
 • Prowadzi szkolenia dot. rynku kapitałowego, w szczególności dla maklerów, doradców inwestycyjnych, biegłych rewidentów oraz na studiach podyplomowych w zakresie bankowości inwestycyjnej (Gdańska Akademia Bankowa i London Guidhall Univesity)

Harmonogram

09.45 - 10.00 - rejestracja uczestników, czas na poranną kawę i ciasteczka
10.00 - 11.30 - szkolenie
11.30 - 11.45 - przerwa kawowa
11.45 - 13.15 - szkolenie
13.15 - 14.00 - obiad
14.00 - 15.30 - szkolenie

Miejsce szkolenia podajemy w potwierdzeniach udziału w szkoleniu, które wysyłamy do Państwa faksem lub e-mailem. Zawsze jest to centrum miasta (za wyjątkiem szkoleń wyjazdowych).

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia faksem lub e-mailem, lub wypełnienie zgłoszenia internetowego.

Karta zgłoszenia oraz wypełniony formularz mają formę umowy zawartej pomiędzy firmą zgłaszającą a Instytut Szkoleniowy A&D Sp. z o.o.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa 3 dni robocze przed szkoleniem, prosimy o kontakt telefoniczny.

Opłata za uczestnictwo obejmuje koszty: szkolenia, materiałów, przerw kawowych oraz obiadów. Cena nie zawiera kosztów: noclegu, przejazdu oraz parkingu.

Składniki ceny za szkolenia wyjazdowe są zmienne i każdorazowo określane w ofercie.

Warunki rezygnacji

Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej (faksem lub mailem) najpóźniej na 7 (21 dla szkoleń wyjazdowych) dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym lub niestawienie się na szkolenie, wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%.

Odwołanie szkolenia

Organizator zastrzega sobie prawo do:

 • odwołania szkolenia najpóźniej 3 dni robocze przed jego terminem, z przyczyn niezależnych od niego
 • zmiany terminu zajęć jeśli wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł poprowadzić szkolenia. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.

Zamówienie

Cena: 990 PLN + 23% VAT
Pobierz formularz zamówienia

zapisz program na dysku (*.pdf)

Kontakt

Anna Bocian
tel.: +48 22 403 40 94
biuro@szkolenia-budzetowe.pl

Szkolenie wewnętrzne

Powyższe szkolenie możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY