Szkolenia dla strefy budżetowej

Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego - KPA 2017

Kalendarz

Przepraszamy, ale obecnie nie mamy zaplanowanych szkoleń w formule otwartej na powyższy temat. Możemy jednak zrealizować go dla Państwa w formule wewnętrznej.

Program oraz metodologia prowadzenia szkolenia będą mogły zostać dopasowane do Państwa oczekiwań, potrzeb i specyfiki funkcjonowania instytucji. Szkolenia w tej formule organizujemy nawet dla kilku osób.

Jeśli chcecie być Państwo informowani na bieżąco o naszej ofercie to zapraszamy do subskrybcji newslettera.

O szkoleniu

Celem szkolenia „Nowelizacja KPA 2017 - Kodeks Postępowania Administracyjnego” jest przygotowanie pracowników szeroko pojętej administracji publicznej do największej i najbardziej gruntownej nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego po 1989 r., której planowane wejście w życie ma nastąpić z dn. 1 czerwca 2017 r.

Szkolenie ma charakter autorski i zostało przygotowana przez „praktyka dla praktyków”, przy założeniu jego otwartego charakteru, ponieważ jest ono dedykowane dla szerokiego kręgu osób, których aktywność zawodowa związana jest z szeroko pojętą administracją publiczną (rządową i samorządową) i które na co dzień prowadzą lub uczestniczą w prowadzeniu postępowań administracyjnych.

Cel szkolenia i korzyści dla uczestników:

 • uzyskanie niezbędnej podstawy teoretycznej oraz wiedzy praktycznej pomagających w prawidłowym i bezpiecznym stosowaniu w bieżącej pracy przepisów k.p.a. przy uwzględnieniu ich gruntownej i brzemiennej w skutkach nowelizacji, której planowane wejście w życie ma nastąpić z dn. 1 czerwca 2017 r.
 • wyjaśnienie wątpliwości natury prawnej związanej z brzmieniem znowelizowanych przepisów k.p.a. oraz propozycja ich prawidłowej i bezpiecznej wykładni
 • przedstawienie sposobów radzenia sobie z przewidywanymi problemami praktycznymi, które będą powstawały w trakcie prowadzenia postępowań administracyjnych według znowelizowanych przepisów k.p.a.
 • wyjaśnienie wątpliwości natury prawnej oraz przedstawienie sposobów radzenia sobie z przewidywanymi problemami praktycznymi w trakcie prowadzenia postępowań sądowoadministracyjnych według znowelizowanych przepisów k.p.a oraz p.p.s.a.

Adresaci szkolenia:

 • Osoby pełniące funkcję organów administracji publicznej
 • Pracownicy organów administracji rządowej
 • Pracownicy organów administracji samorządowej 

Metody szkoleniowe:

 • szkolenie będzie zawierała elementy wykładowe z zakresu praktycznego zastosowania przepisów postępowania administracyjnego po nowelizacji k.p.a., której planowane wejście w życie ma nastąpić z dn. 1 czerwca 2017 r.
 • praktyczne warsztaty z zakresu zastosowania przepisów postępowania administracyjnego po nowelizacji k.p.a., która wejdzie w życie z dn. 1 czerwca 2017 r.
 • szkolenie ilustrowane praktycznymi przykładami „z życia” (casy study)
 • analiza przydatnego orzecznictwa wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • prezentacja przez trenera jego doświadczeń zawodowych oraz proponowanych rozwiązań prawnych i dobrych praktyk zdobywanych w trakcie świadczenia na co dzień pomocy prawnej dla naczelnych i centralnych organów administracji rządowej w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych oraz w związku z reprezentowaniem ww. organów przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym
  (w blisko 200 sprawach sądowych)

Program szkolenia

1. Ustawa nowelizująca k.p.a. – zakres zmian, data obowiązywania
(od dn. 01.06.2017 r.), przepisy przejściowe, zmiana art. 1 k.p.a.

2. Nowy katalog zasad ogólnych postępowania administracyjnego

 • dotychczasowe zasady ogólne
 • zasada przyjaznej interpretacja przepisów – „in dubio pro libertate” – art. 7a k.p.a.”
 • zasady proporcjonalności (adekwatności), bezstronności i zasada równego traktowania – art. 8 k.p.a.
 • zasada pewności prawa - uprawnionych oczekiwań – art. 8 § 2 k.p.a., art. 79a k.p.a.
 • zasada współdziałania organów dla dobra postępowania - art. 8a k.p.a.
 • zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych - art. 13 k.p.a.
 • nowe „elastyczne” ujęcie zasady dwuinstancyjności
 • nowa definicja decyzji prawomocnej

3. Terminy załatwienia sprawy, bezczynność organu i przewlekłość postępowania

 • zmiany w art. 36–38 k.p.a.
 • zdefiniowane pojęcia bezczynności i przewlekłości
 • ponaglenie jako nowy środek zaskarżenia bezczynności i przewlekłości
 • procedura rozpoznania ponaglenia
 • obowiązek pouczenia strony o możliwości wniesienia ponaglenia, w sytuacji, o której mowa w art. 36 § 1 k.p.a.

4. Inne istotne zmiany w ramach postępowania administracyjnego w trybie zwykłym

 • tryb doręczeń na elektroniczne skrzynki podawcze między podmiotami publicznymi
 • nowe regulacje dotyczące trybu zawiadamiania o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej (w tym doręczenie przez publiczne obwieszczenie - art.49 KPA)
 • doprecyzowanie zasad liczenia terminów oraz koniec wątpliwości co do statusu „sobót”
 • zmiana terminu na uzupełnienie braków formalnych podania
 • możliwość poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentu
 • przez pracownika organu prowadzącego postępowanie
 • wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony (art. 79a k.p.a.)
 • usprawnienie współdziałania organów i posiedzenie w trybie współdziałania, posiedzenie w trybie współdziałania (art. 106 i 106a k.p.a.)
 • nakaz rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony (art. 81a k.p.a.)
 • zmiany w zakresie elementów składowych decyzji administracyjnej
 • pouczenie o wysokości opłaty albo wpisu od skargi do sądu

5. Mediacja w postępowaniu administracyjnym

 • charakter sprawy, pozwalający na przeprowadzenie mediacji
 • dobrowolność mediacji
 • prowadzenie mediacji przez bezstronną osobę trzecią
 • zasada poufności przebiegu mediacji
 • czas trwania mediacji i sposób jej zakończenia
 • koszty mediacji

6. Nowa konstrukcja ugody administracyjnej

 • rezygnacja z przesłanki „uproszczenia lub przyspieszenia postępowania” (art. 114 k.p.a.)
 • prawo organu do wystąpienia z inicjatywą zawarcia ugody
 • forma ugody i konieczność włączenia ugody do akt spraw
 • treści ugody

7. Tryb „milczącego załatwienie sprawy”

 • konstrukcja prawna oraz cel instytucji milczącego załatwienia sprawy
 • przepis prawa materialnego jako podstawa prawna do zastosowania
 • milczące zakończenie postępowania a milcząca zgoda
 • termin milczącego załatwienia sprawy
 • możliwość weryfikacji prawidłowości milczącego załatwienia sprawy
 • zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy

8. Administracyjne postępowanie uproszczone

 • założenia konstrukcyjne i specyfika postępowania uproszczonego
 • termin na załatwienie sprawy w postępowaniu uproszczonym
 • powrót do postępowania zwykłego
 • ograniczenia w zakresie postępowania dowodowego
 • ograniczenia w zakresie zaskarżalności postanowień
 • ograniczenia w zakresie uzasadnienia decyzji

9. Zmiany dotyczące postępowania odwoławczego

 • fakultatywny wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy
 • oświadczenie o zrzeczeniu się odwołania
 • zmiana zakresu postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez organ odwoławczy i podstaw do wydania decyzji kasatoryjnej
 • wytyczne organu odwoławczego w zakresie wykładni prawa
 • sprzeciw od decyzji kasatoryjnej

10. Nowe regulacje dotyczące administracyjnych kar pieniężnych (art. 189a–189k k.p.a.)

 • definicja administracyjnej kary pieniężnej
 • zasada stosowania ustawy względniejszej dla sprawcy naruszenia
 • dyrektywy wymiaru administracyjnej kary pieniężnej
 • odstąpienie od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej i udzielenie pouczenia
 • terminy przedawnienia nałożenia administracyjnej kary pieniężnej i jej ściągalności
 • odsetki od zaległej administracyjnej kary pieniężnej
 • udzielenie ulg w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY