Szkolenia dla strefy budżetowej

Dokumentacja pracownicza i akta osobowe 2019

z uwzględnieniem nowych okresów przechowywania dokumentów

Informacje ogólne

Miejscowość: Lublin
Termin: 2019-10-11 Zobacz inne terminy tego szkolenia.
Cena: 390 PLN + 23% VAT
Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia.

O szkoleniu

CEL SZKOLENIA "Dokumentacja pracownicza i akta osobowe 2019"

Wiedza:

 • pozyskanie, utrwalenie i uzupełnienie wiedzy z zakresu prawa pracy – prowadzenia akt i i dokumentacji pracowniczej

Umiejętności:

 • prawidłowe tworzenie, prowadzenie i archiwizacja akt osobowych
 • praktyczna znajomość prawa pracy niezbędna osobom pracującym w działach personalnych, kadr i księgowości oraz dla pracodawców

Adresaci szkolenia:

 • pracodawcy
 • pracownicy działów kadr i księgowości

Program

I. Akta osobowe pracownika według przepisów obowiązujących od 01.01.2019

1. Nowa ustawa oraz rozporządzenie wykonawcze zmieniające od 2019 – zasady prowadzenia i okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej – których pracowników dotyczą nowe regulacje?

2. Dokumetacja pracownicza prowadzona w formie elektronicznej – obowiązki pracodawcy od 01.01.2019

3. Od 01.01.2019 teczka z aktami osobowymi z podziałem na części: ABCD

 • rodzaje dokumentów gromadzonych w części A
 • rodzaje dokumentów gromadzonych w części B
 • rodzaje dokumentów gromadzonych w części C
 • rodzaje dokumentów gromadzonych w części D
 • odmienne zasady prowadzenia akt osobowych
  • dla pracowników zatrudnionych od 01.01.2019
  • dla pracowników zatrudnionych do 31.12.2018 i nadal pozostających w zatrudnieniu

4. Kwestionariusze osobowe: kandydata na pracownika oraz pracownika – czy nadal należy stosować po 01.01.2019?

5. Katalog danych osobowych i dokumentów członków rodziny pracownika, których przetwarzanie jest dopuszczalne przez pracodawcę, w tym dokumenty przetwarzane dla potrzeb zfśs

6. Dokumentacja pracownicza regulowana przepisami bhp – co się zmienia w 2019

8. Dokumentacja pracownicza związana z karami porządkowymi – zmiany od 2019

9. Informowanie pracowników o monitoring oraz inne dokumenty związane z zatrudnieniem pracowniczym

 • dokumentacja związana z planowaniem i rozliczaniem czasu pracy
  • tworzenie papierowych i elektronicznych rozkładów czasu pracy
  • wniosek pracownika o ruchomy czas pracy
  • listy obecności
  • rozszerzony od stycznia 2019 zakres obowiązkowych  informacji w karcie ewidencji czasu pracy
   • podróż służbowa – jak rozliczyć i dokumentować czas pracy – przykłady, orzeczenia SN
   • ruchomy czas pracy po ostatniej nowelizacji Kodeksu pracy
   • zasady wnioskowania oraz odpracowania przez pracownika wyjścia w godzinach pracy dla celów prywatnych obowiązujące po ostatnich zmianach Kodeksu pracy
   • wniosek o wolne celem załatwienia spraw prywatnych
 • dokumentacja urlopowa
 • dokumentacja płacowa
 • pozostałe dokumenty, w tym dot. przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej

II. Druki: umowy o pracę, oświadczeń o rozwiązaniu umowy o pracę w związku z utratą 31.12.2018 mocy obowiązującej dotychczas obowiązujących wzorów

1. Umowa o pracę

2. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę

3. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenie

4. Inne dokumenty obowiązkowo stosowane w zatrudnieniu pracowników po zmianach od 01.01.2019

III. Świadectwo pracy

1. Aktualny wzór świadectwa pracy

2. Tryb i forma wnioskowania o wydanie świadectwa pracy po zmianie przepiśów

3. Wydawanie świadectwa pracy członkom rodziny po zmarłym pracowniku w świetle ostatnich zmian

IV. 01.01.2019 – zmiany przepisów o okresach przechowywania i wydawania dokumentacji dokumentów pracowniczych. Pozostałe zmiany w kodeksie pracy

1. Skrócenie okresu przechowywania akt osobowych z 50 do 10 lat – których pracowników będą obowiązywały nowe terminy przechowywania dokumentów kadrowo-płacowych

2. Dodatkowe raporty informacyjne do ZUS od 2019 – zakres, zasady przekazywania

3. Uprawnienia pracowników dotyczące pozyskiwania od pracodawców dokumentacji pracowniczej

 • w trakcie zatrudnienia
 • związku z upływem obowiązujących okresów przechowywania dokumentów pracowniczych po zakończeniu stosunku pracy

4. Od 01.01.2019 bezgotówkowy sposób wypłaty wynagrodzenia za pracę – wymagane dokumenty

5. Obowiązujące pracodawców terminy na dostosowanie do nowych regulacji dot. prowadzenia, przetwarzania i przechowywania akt osobowych i dokumentacji pracowniczej

6. Odpowiedzialnośc za wykroczenia przeciwko pracownikom związane z prowadzeniem i przechowywaniem dokumentacji pracowniczej

Prowadzący

Ekspert Instytutu ds. prawa pracy

Prawnik

Ukończył aplikację:

 • kontrolera inspektora pracy w Państwowej Inspekcji Pracy
 • kontrolera w Najwyższej Izbie Kontroli

Prawo pracy to dla niego przede wszystkim praktyka, ale i główny przedmiot zainteresowań zawodowych.

W przeszłości przeprowadzał kontrole przestrzegania prawa pracy przez pracodawców. Dzisiaj prowadzi Kancelarię Prawną. Zajmuje się szkoleniami, audytem i doradztwem z zakresu prawa pracy.

W trakcie szkoleń prezentuje liczne stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego, co pozwala uczestnikom szkolenia szerzej spojrzeć na dane zagadnienie. Szkolenia wzbogaca również o przykłady z "życia wzięte" i praktyczne zastosowanie przepisów.

Harmonogram

09.45 - 10.00 - rejestracja uczestników, czas na poranną kawę i ciasteczka
10.00 - 11.30 - szkolenie
11.30 - 11.45 - przerwa kawowa
11.45 - 13.15 - szkolenie
13.15 - 14.00 - obiad
14.00 - 15.30 - szkolenie

Miejsce szkolenia podajemy w potwierdzeniach udziału w szkoleniu, które wysyłamy do Państwa faksem lub e-mailem. Zawsze jest to centrum miasta (za wyjątkiem szkoleń wyjazdowych).

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia faksem lub e-mailem, lub wypełnienie zgłoszenia internetowego.

Karta zgłoszenia oraz wypełniony formularz mają formę umowy zawartej pomiędzy firmą zgłaszającą a Instytut Szkoleniowy A&D Sp. z o.o.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa 3 dni robocze przed szkoleniem, prosimy o kontakt telefoniczny.

Opłata za uczestnictwo obejmuje koszty: szkolenia, materiałów, przerw kawowych oraz obiadów. Cena nie zawiera kosztów: noclegu, przejazdu oraz parkingu.

Składniki ceny za szkolenia wyjazdowe są zmienne i każdorazowo określane w ofercie.

Warunki rezygnacji

Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej (faksem lub mailem) najpóźniej na 7 (21 dla szkoleń wyjazdowych) dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym lub niestawienie się na szkolenie, wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%.

Odwołanie szkolenia

Organizator zastrzega sobie prawo do:

 • odwołania szkolenia najpóźniej 3 dni robocze przed jego terminem, z przyczyn niezależnych od niego
 • zmiany terminu zajęć jeśli wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł poprowadzić szkolenia. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.

Zamówienie

Cena: 390 PLN + 23% VAT
Pobierz formularz zamówienia

zapisz program na dysku (*.pdf)

Kontakt

Anna Bocian
tel.: +48 22 403 40 94
biuro@szkolenia-budzetowe.pl

Szkolenie wewnętrzne

Powyższe szkolenie możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY