Szkolenia dla strefy budżetowej

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2016

logo Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Co to jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to forma wsparcia finansowego, przeznaczona na potrzeby związane z kształceniem ustawicznym pracodawców i pracowników w celu uaktualnienia oraz uzupełnienia kwalifikacji zawodowych niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy.

W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego Pracodawca może uzyskać sfinansowanie następujących działań:

  • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS, kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Pracodawca – jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika o których mowa w art. 2 ust 1 pkt. 25 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.).

Pracodawca zawiera z pracownikiem, któremu zostaną sfinansowane koszty kształcenia ustawicznego, umowę określającą prawa i obowiązki stron.

Wysokość udzielonego wsparcia finansowego uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa:

- w przypadku mikroprzedsiębiorstw:

  • 100 % poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,

- w przypadku pozostałych przedsiębiorstw:

  • 80 % poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Jak starać się o środki KFS?

Pracodawca musi złożyć odpowiedni wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsca prowadzenia działalności.

We wniosku należy podać m.in. dane pracodawcy, wskazać działania do finansowania, liczbę osób, których finansowanie dotyczy, koszty kształcenia ustawicznego ogółem i wnioskowaną kwotę dofinansowania.

W jaki sposób przyznawane są pracodawcy środki KFS?

Wnioski są rozpatrywane w kolejności zgłoszeń, do wyczerpania limitu środków KFS, jakim dysponuje dany Urząd Pracy.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Urząd Pracy zawiera z pracodawcą umowę o finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i/lub pracodawcy. Urząd ma prawo kontrolować realizację umowy.

Pracodawca zawiera z pracownikiem, któremu zostaną sfinansowane koszty kształcenia ustawicznego, umowę określającą prawa i obowiązki stron

Jeżeli pracownik nie ukończy kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS z powodu:

  • rozwiązanie przez niego umowy o pracę

  • rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 Kodeksu pracy (tzw. zwolnienie dyscyplinarne)

zobowiązany jest zwrócić pracodawcy poniesione koszty, na zasadach określonych w umowie z pracodawcą. Natomiast pracodawca zwraca do powiatowego urzędu pracy przyznane środki KFS.

Baza Urządów Pracy

Znajdź swój Urząd Pracy i skontaktuje się z nim

Wysokość i podział środków KFS w 2016 roku

W Planie Funduszu Pracy na rok 2016 przeznaczono na wydatki Krajowego Funduszu Szkoleniowego 191 388 tys. zł.

Środki w wysokości 2 871 tys. zł. (ok.1,5% z powyższej kwoty) zostają w równych częściach przeznaczone dla 16 województw oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (RPiPS) na realizację zadań określonych w art. 69a ust. 2 pkt 2-5 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Oznacza to, że na RPiPS i każdy wojewódzki urząd pracy (WUP) przypadnie w 2016 roku (po równo) kwota 168,9 tys. zł na zadaniaobejmującebadanie zapotrzebowania na zawody, promocję KFS, konsultacje i poradnictwo dla pracodawców,badanie efektywności udzielonego wsparcia.

Z pozostałej kwoty 188 517 tys. zł na rezerwę przeznaczono 20% czyli: 37 703 tys. zł.

Pozostałe 80% czyli 150 814 tys. zł zostało podzielone na województwa.

Podział środków KFS w roku 2016 (kwoty po zaokrągleniu w tys. zł)

 

 

Podział środków na działania  WUP/MPiPS
 kwota KFS w tys. zł

Podział środków na działania PUP

osoby pracujące
w tys.

 kwota KFS w tys. zł

Polska ogółem

2 871,00

15 836

150 814

Dolnośląskie

168,9

1 143

10 885

Kujawsko-Pomorskie

168,9

819

7 800

Lubelskie

168,9

994

9 466

Lubuskie        

168,9

414

3 943

Łódzkie          

168,9

1 208

11 504

Małopolskie   

168,9

1 231

11 723

Mazowieckie  

168,9

2 630

25 047

Opolskie         

168,9

369

3 514

Podkarpackie 

168,9

787

7 495

Podlaskie

168,9

483

4 600

Pomorskie      

168,9

995

9 476

Śląskie

168,9

1 782

16 971

Świętokrzyskie

168,9

571

5 438

Warmińsko-Mazurskie

168,9

520

4 952

Wielkopolskie

168,9

1 329

12 657

Zachodniopomorskie

168,9

561

5 343

MPiPS

 

x

X

Rezerwa ogółem

 

x

37 703

Minister właściwy do spraw pracy przyjął następujące priorytety wydatkowania puli 80% tj. kwoty 150 814 tys. zł środków KFS:

a)    wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego, tj. pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mającego na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych,

b)   wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej,

c)    wsparcie młodych, nowozatrudnionych pracowników na podstawie umów, o których mowa w art. 150f ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Urzędy pracy przyznają wsparcie ze środków KFS w pierwszej kolejności pracodawcom, których wnioski spełniają wymagania określone w priorytetach (nie muszą być spełniane łącznie). W przypadku pozostawania wolnych środków w ramach limitu powiatowe urzędy pracy mogą przyznawać środki pracodawcom nie spełniającym tych wymagań.


NOWY