Szkolenia dla strefy budżetowej

Kodeks Postępowania Adminstracyjnego - KPA w praktyce

1. KPA - praktyczne przykłady stosowania KPA przez organy administracji publicznej
2. Zasady postępowania administracyjnego
3. Warunki konieczne dla wszczęcia postępowania administracyjnego
4. Strona postępowania administracyjnego
5. Podmioty posiadające legitymację czynną w postępowaniu
6. Właściwość organów, wyłączenie pracownika i organu
7. Konsekwencje uchybień w zakresie wyłączeń pracownika/organu
8. Formy rozstrzygnięć w sprawie wyłączeń, tryb i właściwość podmiotów w tych sprawach
9. Pełnomocnictwo, terminy, doręczenia z uwzględnieniem najnowszych zmian – charakter czynności i ich znaczenie dla dalszego postępowania
10. „Elektronizacja” postępowania i jej konsekwencje
11. Prawo strony do wniesienia ponaglenia. Forma, tryb, termin, postępowanie organu w sytuacji wniesienia ponaglenia. Konsekwencje dla organu administracji publicznej związane z wniesieniem ponaglenia przez stronę
12. Przewlekłość postępowania a bezczynność organu administracji publicznej właściwego do załatwienia sprawy. Konsekwencje przewlekłego prowadzenia postępowania oraz bezczynności organu
13. Odpowiedzialność urzędników na podstawie art. 38 k.p.a.
14. Błędy w procedurze doręczeń i sposoby ich naprawienia
15. Wezwania
16. Metryka sprawy. Protokoły i adnotacje w KPA
17. Zawieszenie i umorzenie postępowania – problemy praktyczne
18. Mediacja – czyli nowa instytucja w Kodeksie Rozdział 5a
19. Postępowanie uproszczone – kiedy i w jaki sposób jest prowadzone
20. Rozstrzygnięcia kończące postępowanie – możliwe rodzaje i ich skutki dla stron i organu
21. Decyzje administracyjne – rodzaje i charakter oraz skutki. Elementy konieczne decyzji
22. Konstruowanie osnowy i uzasadnienia decyzji uznaniowych
23. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania i jego konsekwencje
24. Kontrola instancyjna decyzji uznaniowych
25. Instytucja milczącego załatwienia sprawy – przesłanki, tryb postępowania i forma milczącego załatwienia sprawy – wprowadzenie rozdziału 8a
26. Wprowadzanie zmian w wydanej decyzji
27. Czynności organu I instancji, etap międzyinstancyjny – omówienie procedury odwoławczej
28. Czynności organu II instancji. Rozstrzygnięcia organu I i II instancji w postępowaniu odwoławczym i ich charakter.
29. Decyzje organu odwoławczego
30. Zakres ingerencji organu II instancji w postępowanie organu I instancji
31. Zarządca sukcesyjny – zmiana w kodeksie postępowania administracyjnego
32. KPA a postępowanie restrukturyzacyjne
33. Administracyjne kary pieniężne – przesłanki nałożenia kary, miarkowanie kary, zasady stosowania ulg przy nałożeniu kary, odstąpienie od nałożenia kary, przedawnienie
34. Europejska współpraca administracyjna
35. Postępowanie administracyjne a obowiązki wynikające z przepisów RODO


Osoby zainteresowane szkoleniami z KPA, zapraszamy na naszą nową stronę internetową.

szkolenia z KPANOWY