Szkolenia dla strefy budżetowej

Kodeks Postępowania Administracyjnego po zmianach

Kalendarz

Przepraszamy, ale obecnie nie mamy zaplanowanych szkoleń w formule otwartej na powyższy temat. Możemy jednak zrealizować go dla Państwa w formule wewnętrznej.

Program oraz metodologia prowadzenia szkolenia będą mogły zostać dopasowane do Państwa oczekiwań, potrzeb i specyfiki funkcjonowania instytucji. Szkolenia w tej formule organizujemy nawet dla kilku osób.

Jeśli chcecie być Państwo informowani na bieżąco o naszej ofercie to zapraszamy do subskrybcji newslettera.

Program szkolenia

1. Najnowsze zmiany w przepisach KPA, od 1 czerwca 2017 – cele nowelizacji

2. Nowe zasady postępowania administracyjnego

 • korzystnej interpretacji
 • pewności prawa
 • równości
 • współdziałania organów dla dobra postępowania
 • polubownego rozstrzygania spraw spornych
 • zmiany w zasadzie dwuinstancyjności (prawomocność decyzji administracyjnej)

3. Zmiana terminu na uzupełnienie braków formalnych podania

4. Bezczynność organu w postępowaniu – nowa forma wywierania wpływu na organ przez stronę postępowania- ponaglenie

 • procedura rozpoznania ponaglenia
 • obowiązek pouczenia strony o możliwości wniesienia ponaglenia

5. Nowa regulacja art. 36-37 Kpa – definicja przewlekłości i bezczynności. Bezpośrednie wskazanie soboty jako dnia wolnego od pracy w przepisach kodeksu

6. Postępowania uproszczone – szczególne postepowania administracyjne

7. Likwidacja wymogu wezwania do usunięcia naruszenia prawa w przypadku skargi na bezczynność ministra lub samorządowego kolegium odwoławczego

8. Postępowanie dowodowe ze szczególnym uwzględnieniem regulacji art. 81 kpa (rozstrzyganie wątpliwości na korzyść strony postępowania- odpowiednik in dubio pro reo). Potwierdzanie za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika organu

9. Posiedzenie jako forma przyspieszenia zajęcia stanowiska przez organ współdziałający

10. Zasada polubownego załatwiania spraw administracyjnych, nowa forma postępowania administracyjnego – mediacja

 • w jakich sprawach można prowadzić postępowanie mediacyjne
 • wielość stron
 • możliwość zawarcia ugody
 • wydanie decyzji na niekorzyść adresata podejrzenie odwołania – organ stroną mediacji; cel i skutki mediacji
 • dobrowolność mediacji
 • czas trwania mediacji i sposób jej zakończenia
 • koszty postępowania

11. Nowa forma załatwiania sprawy administracyjnej- umowa administracyjna między stroną a organem administracji

12. Wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony:

 • art. 79a k.p.a. – umożliwienie stronie podjęcia działań zmierzających do skorygowania treści wniosku lub uzupełnienia materiału dowodowego a wydanie decyzji pozytywnej
 • zakres zastosowania i wyłączenia na mocy „lex specialis”

13. Nakaz rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony – art. 81 Kpa

14. Decyzja jako akt indywidualny organu orzekającego w sprawie- nowe elementy w decyzji

15. NOWOŚĆ – tzw. milczące załatwianie spraw administracyjnych

16. Zawiadomienie o sposobie załatwienia sprawy poprzez obwieszczenie – NOWOŚĆ

17. Postępowanie odwoławcze – nowości

 • fakultatywny wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy
 • oświadczenie o zrzeczeniu się odwołania
 • zmiana zakresu postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez organ odwoławczy i podstaw do wydania decyzji kasatoryjnej
 • wytyczne organu odwoławczego w zakresie wykładni prawa
 • sprzeciw od decyzji kasacyjnej
 •  uwzględnienie skargi strony w trybie autokontroli (zmiana art. 54 § 3 p.p.s.a)

18. Nowe zasady wymiaru kar administracyjnych

19. Pozostałe zmiany mające wpływ na przebieg postepowania administracyjnego

 • zasady liczenia terminów
 • doręczenia elektroniczne pomiędzy organami postępowania
 • zachowanie terminu na wniesienie skargi w razie skierowania jej wprost do sądu administracyjnego usunięcie wymogu wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY