Szkolenia dla strefy budżetowej

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Kalendarz

Warszawa

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
praktyczny poradnik 2018
2018-10-11

Poznań

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
praktyczny poradnik 2018
2018-10-15

Katowice

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
praktyczny poradnik 2018
2018-10-29

Bydgoszcz

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
praktyczny poradnik 2018
2018-11-09

Kraków

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
praktyczny poradnik 2018
2018-10-19

O szkoleniu

Cel szkolenia "Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych"
Przedstawienie w przystępnej formie specyfiki sytemu odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych, katalogu osób mogących ponosić tego rodzaju odpowiedzialność, poszczególnych czynów stanowiących naruszenia, kar jakie można ponieść za ich popełnienie oraz przebiegu postępowania związanego z ustaleniem potencjalnej odpowiedzialności.

Korzyści dla uczestników szkolenia

 • uzyskanie niezbędnej i praktycznej wiedzy do wykorzystania w codziennej pracy związanej z gospodarowaniem środkami publicznymi, działalnością jednostek sektora finansów publicznych w celu identyfikowania, przeciwdziałania i ograniczania zagrożeń związanych z możliwością naruszenia dyscypliny finansów publicznych
 • umiejętność identyfikacji w ramach aktywności zawodowej uczestników obszarów zagrożonych możliwością ponoszenia odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz narzędzia zarządzania ryzykiem z tym związanym
 • uzyskanie niezbędnej i praktycznej wiedzy, jak prawidłowo zachować się w toku postępowania dotyczącego potencjalnej odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • uzyskanie niezbędnej i praktycznej wiedzy w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom popełnionych naruszeń, ustalania przyczyn ich popełnienia oraz możliwych działań zaradczych w celu przeciwdziałania ich popełnieniu w przyszłości
 • szkolenie uwzględnia najnowsze zmiany przepisów dot. dyscypliny finansów publicznych, które weszły w życie w listopadzie 2017 r.

Metody szkoleniowe

 • połączenie elementów prezentacji z praktycznymi warsztatami dotyczące tematyki szkolenia
 • szkolenie ilustrowane przykładami praktycznymi (casy study)
 • analiza przydatnego orzecznictwa komisji orzekających, Głównej Komisji Orzekającej, WSA oraz NSA
 • prezentacja przez trenera jego doświadczeń zawodowych i stosowanych dobrych praktyk
 • dyskusja z uczestnikami nad praktycznymi sytuacjami, z którymi zetknęli się w praktyce zawodowej uczestnicy

Program szkolenia

1. Pojęcie dyscypliny finansów publicznych i podstawowe regulacje prawne

 • brak legalnej definicji pojęcia dyscypliny finansów publicznych
 • próba zdefiniowania pojęcia dyscyplina finansów publicznych (według doktryny i orzecznictwa)
 • definicja postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • relacja przepisów regulujących odpowiedzialność za naruszenia dyscypliny finansów publicznych do prawa karnego, prawa wykroczeń oraz prawa karnego skarbowego i wykroczeń skarbowych

2. Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

 • przesłanki odpowiedzialności – analiza praktyczna
 • zasada odpowiedzialności za czyn określony w ustawie
 • zasada odpowiedzialności za zawinione działania albo zaniechania (odpowiedzialność oparta na winie a nie na zasadzie ryzyka)
 • wzorzec należytej staranności w przypadku pracowników jednostki sektora finansów publicznych
 • zasada prymatu stosowania ustawy nowej (m.in. zasada „4 razy TAK”)

3. Podmiotowa odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

 • zasada indywidualizacji
 • kto może odpowiadać za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • wpływ miejsca pracy lub wykonywanej funkcji na odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • kierownik jednostki sektora finansów publicznych – analiza praktyczna art. 4 pkt 2 u.o.n.d.f.p.;
 • pracownicy jednostek sektora finansów publicznych lub inne osoby, którym odrębną ustawą lub na jej podstawie powierzono wykonywanie obowiązków w takiej jednostce, których niewykonanie lub nienależyte wykonanie stanowi czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych – analiza praktyczna art. 4 pkt 3 u.o.n.d.f.p.
 • kierownik jednostki sektora finansów publicznych a kierownik zamawiającego
 • członkowie komisji przetargowej, osoby wykonujące czynności w ramach postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, główny księgowy

4. Przedmiotowy zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

 • katalog czynów zabronionych i praktyczna analiza ich znamion – zagadnienia ogólne (art. 5 – art. 18c u.o.n.d.f.p.)
 • relacja norm sankcjonujących do norm sankcjonowanych
 • analiza wybranych czynów/grup czynów stanowiących naruszenia dyscypliny finansów publicznych mogących pojawić się w toku funkcjonowania GDDKiA w Warszawie (czyny z art. 5, art. 9, art. 10, art. 11, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 18a i art. 18b) – na bazie doświadczeń zawodowych i praktycznych trenera oraz aktualnego orzecznictwa GKO oraz WSA

5. Przesłanki wyłączające odpowiedzialność – analiza praktyczna w zakresie potencjalnej odpowiedzialności głównego księgowego jednostki oraz pracowników zajmujących się zadaniami z zakresu księgowości

 • działanie lub zaniechanie, które nie skutkuje przekroczeniem kwoty bagatelnej
 • działanie lub zaniechanie podjęte wyłącznie w celu ograniczenia skutków zdarzenia losowego (m.in. pojęcie zdarzenia losowego)
 • znikomy stopień szkodliwości dla ładu finansów publicznych
 • usprawiedliwiona nieświadomość (błąd co do prawa) i niepoczytalność

6. Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych

 • podmioty zobowiązane do złożenia zawiadomienia
 • wymogi formalne zawiadomienia (elementy obligatoryjne i fakultatywne)
 • braki w zawiadomieniu (pozostawienie bez rozpoznania zawiadomienia, obligatoryjny zwrot zawiadomienia, fakultatywny zwrot zawiadomienia)
 • czym jest tzw. informacja o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • jak napisać prawidłowe zawiadomienie – wspólne opracowanie praktycznego wzoru do wykorzystania

7. Prawa i obowiązki obwinionego o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

8. Postępowanie wyjaśniające prowadzone przez rzecznika dyscypliny finansów publicznych

 • zasady postępowania
 • podmioty uczestniczące w postępowaniu i ich kompetencje
 • etapy postępowania
 • prawa osoby, w stosunku do której wszczęto postępowanie wyjaśniające
 • rozstrzygnięcia
  • orzeczenie o uniewinnieniu
  • orzeczenie o uznaniu winnym
  • umorzenie postępowania
  • koszty postępowania

9. Postępowanie przed komisją orzekającą

 • zasady postępowania
 • podmioty uczestniczące w postępowaniu i ich kompetencje
 • etapy postępowania
 • prawa osoby obwinionej

10. Rodzaje kar za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i dyrektywy ich wymiaru

 • upomnienie
 • nagana
 • kara pieniężna
 • zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi
 • odstąpienie od wymierzenia kary

11. Postępowanie odwoławcze i skarga do sądu administracyjnego

12. Przedawnienie i zatarcie skazania

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY